Integritetspolicy - Topline Profil & Arrangemang AB

I den här integritetspolicyn beskriver vi hur Topline Profil & Arrangemang AB, org. nr 556461-6893, behandlar dina personuppgifter. Syftet är att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), när du lämnar dina företags- och personuppgifter till oss. Policyn gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och bild, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter.

En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig
Topline är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Topline ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e post, chat eller direkt på någon av våra mässor eller annat sätt.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Personuppgiftsbiträden och underbiträden
Topline använder personuppgiftsbiträden till några av våra tjänster. Ett personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Vi förbinder oss att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden för att säkerställa att de följer GDPR. I de fall våra personuppgiftsbiträden, i sin tur, har underbiträden, skall underbiträdesavtal vara upprättade.

Insamling av information
För att du ska kunna köpa våra tjänster, testa/använda våra hemsidelösningar eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.?Vi samlar in information från/om dig:

När du beställer tjänster via vår webbplats
När du kontaktar oss via kontaktformulär, mail, telefon, sms eller chat
När du registrerar dig för ett användarkonto eller ett demokonto
När du är med på en bild som vi använder i vår tjänst
När vi kontaktar dig i något ärende

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Den insamlade informationen vid beställning av tjänster kan inkludera ditt namn, din e-postadress (alternativt din företagsepostadress), ditt eller företagets telefonnummer, företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till dig (alternativt företaget) och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Användning av information
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som kontaktas av oss.

Som personuppgiftsansvarig har Topline ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa. Topline behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, avtal, fakturering och tillhandahållande av support.
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.
Hantera och administrera dina frågor till vår kundtjänst
Lämna driftinformation samt information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Toplines och utvalda samarbetspartners tjänster.
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster och funktioner.
Följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslagar.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av behörig personal på Topline och i vissa fall av Toplines personuppgiftsbiträden eller underbiträden. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land
Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Topline strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Topline arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur används cookies?
Våra cookies förbättrar tillgången till våra webbplatser/webbtjänster och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Cookies är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.
?Topline AB använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på ett eller flera av följande sätt:
Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker
Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
Sparar ner det som du handlar i en varukorg
Anpassar våra tjänster så att du bara får reklam som är relevant för dig
Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren

Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Toplines hemsida.

Hur gör jag för att avsluta en prenumeration?
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning eller tjänst, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Alternativt tar du direktkontakt med oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?
I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:?
Rätt till tillgång: På Topline är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Topline och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd (raderad): Du kan begära att Topline raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Topline inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas, men inte därmed att få begäran uppfylld, t.ex. i de fall det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Topline. Vi kommer då kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Topline. ?
Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Topline kan neka.

Rätt att framföra klagomål: Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Typ av personuppgiftsbehandling och rättslig grund för insamlande av data
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Topline kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Önskar du se en förteckning över våra olika typer av personuppgiftsbehandlingar, syften och rättslig grund mm. I de fall samtycke är rättslig grund gäller lagringstiden till dess att samtycke återkallas. Kan du begära denna från order@topline.se

När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?
Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.topline.se

Vem kontaktar jag vid frågor?
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vilka uppgifter vi sparar om dig eller vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan. Kontakt sker via följande kanaler:
Mailadress: order@topline.se
Kundservice via telefon: 033-20 59 00

Ange att det gäller Toplines hantering av dina personuppgifter så får du kontakt med rätt person hos oss.